Facebook Ultimate Gym Instagram Ultimate Gym Godz. otw.: Pn-Pt: 6-22 / Sb: 8-18 / Nd: 9-15

Regulamin korzystania z Klubu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU ULTIMATE GYM

I. Postanowienia ogólne

 1. Ultimate Gym Karol Krzemiński, ul. Jagiellońska 11/7, 25-613 Kielce, NIP: 9591584953 REGON: 383531752
 2. Warunkiem korzystania z Klubu Ultimate Gym, dalej zwanego Klubem jest zapoznanie się z regulaminem i instrukcją obsługi znajdujących się w nim urządzeń i sprzętu sportowego.
 3. Klub jest czynny w dni powszednie w godzinach od 6:00 – 22:00, w soboty od 8:00 – 18:00 i niedziele od 9:00 – 15:00.
 4.  Podstawą dającą prawo do korzystania z usług Klubu jest wykupienie jednej z dostępnych opcji abonamentu w/g cennika dostępnego w klubie, za pośrednictwem strony internetowej ultimategym.pl oraz mediów społecznościowych.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz opłat abonamentowych.
 6. Osoby korzystające z usług Klubu, oświadczają, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Wszystkie ćwiczenia fizyczne w Klubie, Klienci wykonują na własną odpowiedzialność. Klienci wykazujący problemy zdrowotne, przed skorzystaniem z usług Klubu winni skorzystać z konsultacji lekarskiej.
 7. Treningi indywidualne z klientami Klubu mogą prowadzić tylko uprawnieni do tego przez Klub trenerzy i instruktorzy. Zakaz jest prowadzenia na terenie Klubu treningów osobistych przez trenerów i instruktorów nie posiadających na to pisemnej zgody Klubu.
 8. Klienci klubu odpowiadają finansowo za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie na terenie Klubu.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, korzystania z tzw. e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających (narkotyków), sterydów oraz innych środków dopingujących. Obowiązuje zakaz wchodzenia do stref ćwiczeń z produktami spożywczymi. Obowiązuje zakaz żucia gumy.
II. Zasady korzystania z Klubu
 1. W strefach dla osób ćwiczących mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupiony jeden z abonamentów klubu.
 2. Wejście na teren strefy dla ćwiczących możliwe jest tylko w stroju sportowym oraz zmiennym obuwiu sportowym. Obsługa Klubu ma prawo odmówić wejścia osobom w niewłaściwym ubiorze lub osobom nieposiadającym aktualnie wykupionego abonamentu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu tyko za wiedzą i pisemną zgodą prawnego opiekuna. Obsługa Klubu ma prawo sprawdzić dokument potwierdzający tożsamość klienta.
 4. Sprzęt sportowy w Klubie może być wykorzystany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonywanie ćwiczeń odbywa się po wstępnym instruktażu.
 5. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, zakłócania porządku publicznego, obsługa Klubu rości sobie prawo do anulowania abonamentu, zwracając kwotę niewykorzystaną w ramach pakietu. Kwota obliczona do zwrotu będzie proporcjonalna w stosunku do ilości dni do końca okresu abonamentowego. W uzasadnionych przypadkach, obsługa klubu rości sobie prawo do całkowitego zakazu wstępu do Klubu osób zakłócających porządek publiczny.
III. Zasady korzystania z szatni w Klubie
 1. Użytkownicy klubu muszą skorzystać z szatni przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 2. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach podczas korzystania z Klubu.
 3. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione/zgubione/skradzione w szatni, szafkach oraz na terenie Klubu.
 4. Kluczyk do szafki po zakończeniu ćwiczeń należy zwrócić do recepcji Klubu. Opłata za zgubienie klucza lub jego zniszczenie wynosi 100zł.
IV. Bezpieczeństwo i postanowienia końcowe
 1. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń fizycznych konieczne jest wykonanie rozgrzewki.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z ćwiczeń na urządzenia w Klubie konieczne jest sprawdzenie jego stanu technicznego. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Klubu.
 3. Korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego powinno odbywać się z poszanowaniem bezpieczeństwa i komfortu innych użytkowników Klubu.
 4. Bezwzględnie zakazuje się korzystania z urządzeń i sprzętu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub jeśli urządzenia są niesprawne.
 5. Ćwiczący z użyciem tzw. wolnych ciężarów (hantle, sztangi, kettlebells itp.) zobowiązany jest do odłożenia ich na miejsce po zakończeniu ćwiczeń.
 6. Używanie wolnych ciężarów dozwolone jest tylko w zakresie ciężaru bezpiecznego dla użytkownika. Rozumie się przez to takie wykonywanie ćwiczeń, że ćwiczący panuje nad ciężarym w całym zakresie ruchu i nie zagraża w ten sposób sobie i innym użytkownikom.
 7. Ćwiczenia z użyciem większego obciążenia należy wykonywać z asekuracją drugiej osoby lub instruktora.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz rzucania ciężarami po zakończeniu ćwiczenia.
 9. Obsługa Klubu może anulować abonament osoby ćwiczącej i usunąć ją z terenu Klubu jeśli ta swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu, innych użytkowników i sprzętowi sportowemu w Klubie.
 10. Wskazane jest posiadanie ze sobą małego ręcznika do wytarcia z potu urządzeń (ławki, rowerek, wiosła itp.) po zakończeniu ćwiczenia.
 11. Osoby które podczas wykonywania ćwiczeń źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać trening i powiadomić o tym fakcie obsługę Klubu.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu przez użytkowników, nieprawidłowe korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego oraz odniesione z tego powodu kontuzje i urazy.
 13. Każdemu z klientów przysługuje prawo do krótkiego przeszkolenia z zasad korzystania ze sprzętu.
 14. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 15. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do właściciela Klubu na adres jego siedziby.
 16. Imprezy, zawody, turnieje organizowane na terenie Klubu odbywają się w oparciu od odrębne regulaminy.